Climbing Kilimanjaro With Thomson Safari Porters

Thomson Safaris celebrates Porter Appreciation Week, which raises funds to aid Tanzanian porters who help trekkers summit Mount Kilimanjaro.